Izsludināta Sēlijas kultūras programma 2024

Skat;ijumu skaits:
4275

Publicēšanas datums: 05/03/2024
Izsludināta Sēlijas kultūras programma 2024

Partnerība “Kaimiņi” izsludina Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” projektu konkursu “Sēlijas kultūras programma 2024”. Projektu pieteikumi tiek gaidīti līdz 4. aprīlim, bet to īstenošana varēs sākties no 1. maija.

Sēlijas kultūras programmas mērķis ir veicināt kvalitatīva un daudzveidīga kultūras piedāvājuma pieejamību sabiedrībai un attīstīt jaunradi Sēlijā, kā arī veicināt Sēlijas kultūras daudzveidības saglabāšanu un attīstību. Kopējais pieejamais projektu konkursa finansējums šajā gadā ir 84 000 €, paredzot atbalstīt dažāda mēroga kultūras projektus, kas ģeogrāfiski pārklāj visu Sēlijas vēsturisko zemi.

Šī mērķa realizēšanai tiek finansēti projekti, kas paredz:

 • kvalitatīvas un profesionālas mākslas un kultūras pieejamības nodrošināšanu Sēlijā;
 • Sēlijas kultūras daudzveidības izzināšanu, saglabāšanu un attīstību;
 • ar Sēliju saistītu jaunradi;
 • tradicionālo zināšanu un amatu prasmju saglabāšanu, praktizēšanu, dokumentēšanu, izpēti, popularizēšanu, un pārnesi, kā arī to integrāciju tūrisma aktivitātēs;
 • bērnu un jauniešu iesaisti kultūras projektu aktivitātēs un radošajos procesos;
 • kultūras darbinieku, amatnieku kapacitātes celšanu (semināri, pieredzes apmaiņa, apmācības, u.c.);
 • Sēlijas, tās kultūrtelpu un novadu savdabību atainojošu un popularizējošu pasākumu nodrošināšanu;
 • visu Sēlijas vēsturisko zemi aptverošas kultūras akcijas;
 • pētniecību un Sēlijas kultūras mantojuma dokumentēšanu;
 • kopienu līmeņa iniciatīvas, kas atklāj mazo apdzīvoto vietu identitāti un tradīcijas, sekmējot kultūrkopienu veidošanos un vietējā kultūras mantojuma tai skaitā dzīvā mantojuma apzināšanu un saglabāšanu; apzināšanu; kā arī rada jaunas, mūsdienīgas kultūras realitātes, veicinot tūrismu;
 • plašu informācijas pieejamību un publicitāti par Sēlijas vēsturisko zemi, veidojot Sēlijas pozitīvo tēlu.

Kultūras programmas projektu konkursā var piedalīties juridiskas personas vai juridisko personu patstāvīgas struktūrvienības, ar tiesībām noslēgt līgumus. Kultūras projektu īstenošana paredzēta Sēlijas vēsturiskās zemes robežās, kādas tās noteiktas “Latviešu vēsturisko zemju likuma” 1. pielikuma 5. punktā. Projektu ieviešanas laiks ir no 2024. gada 1. maija līdz 2024. gada 15. decembrim.

Projektu pieteikumus var iesniegt elektroniska dokumenta formā vai papīra formā. Projektu pieteikumi elektroniska dokumenta formā (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu) jānosūta uz e-pasta adresi kultura@selija.com līdz 2024. gada 4. aprīlim pulksten 23.59. Projektu pieteikumi papīra formā pa pastu jānosūta ar pasta zīmogu ne vēlāk kā 1. aprīlī uz adresi Tirgus laukumā 20, Subatē, Augšdaugavas novadā, LV- 5471.

Projektu iesniedzējiem norisināsies četri informatīvie semināri, kuru laikā varēs noskaidrot atbildes uz vaicājumiem, ja tādi projekta izstrādes laikā būs radušies. Semināri notiks klātienē Aknīstē, Staburagā un Šēderē, kā arī tiešsaistē.

Individuālas konsultācijas par projektu pieteikumu sagatavošanu e-pastā: kultura@selija.com vai zvanot pa tālruni 29184640 (Inga Krekele); 22335439 (Daina Alužāne); 29548967 (Ieva Jātniece).

Kultūras programmas projektu konkursa pieteikuma veidlapa un nolikums pieejams Sēlijas tūrisma un kopienu portālā selija.com. Programmu administrē biedrība “Partnerība “Kaimiņi”” ar kopienu sadarbības tīkla “Sēlijas salas” informatīvo atbalstu.

 

INFORMATĪVIE SEMINĀRI

Šēderes kultūras namā

Datums: 2024. gada 12. martā
Laiks: 14.00
Adrese: Skolas iela 2, Šēdere, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5474
GPS: 55.932363, 26.171630

Staburaga saieta namā

Datums: 2024. gada 15. martā
Laiks: 10.00
Adrese: Vīgante, Staburags, Staburaga pagasts, Aizkraukles novads, LV-5128
GPS: 56.574010, 25.495996

Aknīstes pilsētas pārvaldē

Datums: 2024. gada 15. martā
Laiks: 14.00
Adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Jēkabpils novads, LV-5208
GPS: 56.161997, 25.740743

 

Tiešsaistē ZOOM platformā

Datums: 2024. gada 25. martā
Laiks: 18.00
Adrese: ej.uz/selijaskultura2024

Sēlijas kultūras programmas logo.
54321
(1 vote. Average 5 of 5)