Sēlijas salas

Sēlijas salas

Biedrība “Kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas””

Sēlijas salas logo

Kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas” apvieno Sēlijas vēsturiskās zemes mazpilsētu un lauku apdzīvoto vietu kopienas un aktīvākās nevalstiskās organizācijas. Sadarbības tīkla mērķi ir veicināt Sēlijas atpazīstamību, vietējo iedzīvotāju pašapziņas celšanu un lauku dzīves kvalitāti, kā metodes izmantojot projektu piesaisti, kopienu informatīvo atbalstu un lauku tūrismu.

Iniciatīva aizsākās 2017. gadā kā plašāka projekta ideja, kas vēlāk turpinājās neformālā veidā. Pakāpeniski no 17 salām 2017. gadā sadarbības tīkls ir paplašinājies līdz 40 salām 2022. gadā. Lai piesaistītu finanses tiešajiem darbības mērķiem, 2021. gadā oficiāli nodibināta nevalstiskā organizācija “Kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas””.

 
Biedrības mērķi ir:
 1. Veidot spēcīgu, savstarpēji atbalstošu Sēlijas kopienu sadarbības tīklu, stiprināt pilsoniskās sabiedrības vērtības un demokrātijas kultūras kvalitāti;
 2. Celt Sēlijas kultūrvēsturiskās telpas prestižu un atpazīstamību, kā reģionālā, tā nacionālā un starptautiskā līmenī;
 3. Veicināt kopienu ekonomiskās aktivitātes tūrisma, kultūras, mazās uzņēmējdarbības un citās jomās, kas sekmē reģiona attīstību;
 4. Veicināt Latvijas lauku (vietējo) teritoriju ilgtspējīgu attīstību;
 5. Stiprināt pilsoniskās sabiedrības veidošanos Latvijas laukos, sekmējot vietējo kopienu attīstību un sadarbību;
 6. Pārstāvēt Latvijas lauku kopienu iedzīvotāju intereses reģionāla, nacionāla un starptautiska līmeņa institūcijās;
 7. Pārstāvēt Biedrības biedru intereses reģionāla, nacionāla un starptautiska līmeņa institūcijās;
 8. Paplašināt mūžizglītības piedāvājumu laukos;
 9. Veicināt teritoriju ilgtspējīgas attīstības pētniecības procesus.

Informācija sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas budžeta līdzekļiem. Par ieraksta saturu atbild Sēlijas salas.

Kopienu sadarbību koordinē 5 cilvēku komanda, kas lielāko daļu darba veic brīvprātīgi –  nodrošina informatīvo apriti Sēlijas kopienās, uztur un veido portālu selija.com un sociālo tīklu kontus, raksta un vada projektus, koordinē visas teritorijas tūrisma un kopienu, mārketinga pasākumus, rīko tūrisma un amatnieku tirgus, rīko kopienu tikšanās, meklē finanšu iespējas gan kopējai tīkla uzturēšanai, gan kopienām atsevišķi, pārstāv un popularizē Sēliju visos līmeņos, raksta publikācijas, rakstus, tiekas ar presi, veido kopienu identitāti, meklē sadarbības partnerus (pašvaldībās, NVO, ārzemēs), veido teritorijas īpatnībām atbilstošu tūrisma un kultūras stratēģiju.
 
 
Daina Alužānevaldes priekšsēdētāja, projektu rakstītāja un vadītāja, lektore, datorgrafiķe, tekstu autore;
Santa Šmitevaldes locekle, projektu rakstītāja un vadītāja, pasākumu organizatore, lektore;
Inga Krekelevaldes locekle, “Sēlijas salu” idejas autore, Sēlijas Austrumu sūtne, diplomāte, lektore;
Jānis Dzimtaissabiedrisko attiecību speciālists, web dizaineris, tekstu autors, tūrisma speciālists, diskusiju moderators, lektors, gids, projektu rakstītājs;
Ieva Jātniece“Sēlijas salu” idejas autore,  lektore, stratēģiskā plānotāja, projektu rakstītāja un vadītāja, tekstu autore.
Kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas” apvieno 40 Sēlijas mazpilsētu un lauku apdzīvoto vietu kopienas un aktīvākās nevalstiskās organizācijas. Iepazīsti salas Sēlijas kopienu kartē!

Kopienu tūrisms. Veidošanās un pamatprincipi.

Kopienu tūrisms ir jauns jēdziens gan Latvijā, gan Eiropas savienībā. Un, līdzīgi kā veidojot izpratni par Viedo ciemu kustību, šī  virziena definīcija izkristalizējas tikai laika gaitā un regulārā praktiskā darbā.

Līdz  jēdziena dzimšanai Kopienu sadarbības tīkls „Sēlijas salas” ir darbojies vairāk nekā trīs  gadus, attīstot tūrisma piedāvājumus  attālinātā lauku vidē ar vāji nodrošinātu infrastruktūru.

Tieši praksē  kļuva skaidrs, ka svarīgāka par tūrisma produkta servisa līmeni un tā ģenerētajiem ieņēmumiem, ir  vietējās kopienas vienotība, vietas identitātes un atpazīstamības veidošana, personīgās attieksmes gan ar vietu, gan  ar  viesiem.

Tūrisms Sēlijas vēsturiskās zemes gadījumā manifestējas  kā tās veidošanas elements:

         stāstot par savu zemi citiem, mēs to iepazīstam aizvien labāk;

        veidojot savu zemi, mēs to izprotam aizvien dziļāk;

        rādot savu zemi, mēs ieraugām tās apslēptās detaļas;

        sadarbojoties ar savas zemes cilvēkiem, mēs modinām tās dzīvīgumu;

        uzņemot viesus un lepojoties ar paveikto, mēs vairojam tās pievilcību.

Vispārinot  pieredzes aspektus, Sēlijas kopienu tūrisma definīcija 2022.gada martā skan šādi:

„Kopienu tūrisms ir lauku tūrisma virziens, kura galvenais mērķis ir  vietas dzīvīguma, cilvēku pašapziņas un reģiona pievilcības vairošana.”

           Vai mans ciemats, mazpilsēta, tūrisma saimniecība var būt  Kopienas tūrisma objekts? Vai mēs varam iesaistīties Kopienu sadarbības tīklā „Sēlijas salas”?

Kopienu tūrismu Sēlijas vēsturiskās zemes kontekstā raksturo vairākas pazīmes, kuras esam iedalījuši četrās grupās.

          Ģeogrāfiskās:

        Tūrisma objekts atrodas Sēlijas vēsturiskās zemes teritorijā. Multiplicējot kopienu tūrisma pieeju citā Latvijas vai ES teritorijā, ir piemērojams atšķirīgs reģionālais formulējums.

        Tūrisma objektu veido kopiena viensētu grupā, skrajciemā, ciemā vai mazpilsētā;

        Kopienas, atbalstot viena otru,  darbojas vienotā sadarbības tīklā.

Sociālās un organizatoriskās:

        Tūrisma produkts ir atvērts kopienas iedzīvotājiem.  Tā  izveidošanā un uzturēšanā ir aktīvi iesaistīti kopienas iedzīvotāji;

        Kopienas iedzīvotāji tiešā veidā saista šo tūrisma produktu ar savas apdzīvotās vietas atpazīstamību, lepojas ar to;

        Kopienā ir līderis/līderi,  kurš/kuri pārzina kopējo informāciju par norisēm, nodrošina saņemtās informācijas izplatību, sniedz atbalstu iesaistītajiem dalībniekiem;

        Kopienā ir nodrošināta sadarbība starp dažādām iedzīvotāju grupām un organizatoriskajām struktūrām (NVO, individuālie pakalpojumu sniedzēji, pašvaldības iestādes, zemnieku saimniecības, u.c.);

        Kopienas tūrisma produkta sniedzēji aktīvi iesaistās Sadarbības tīkla kopējās akcijās, pasākumos, kampaņās, kā arī  iespēju robežās atbalsta kopīgos sadarbības tīkla pasākumus ar brīvprātīgo darbu, infrastruktūru, sadarbības partneru loku, finanšu līdzekļiem.

Kultūrvēsturiskās:

        Kopiena apzinās un identificē sevi kā vēsturiskās zemes – Sēlijas daļu. Kopiena pārzin Sēlijas kā vēsturiskās zemes vēsturi, robežas, identitātes pamatus;

        Kopienai ir kopīga kultūrvēsturiskā telpa, kopiena spēj nosaukt šīs telpas atšķirības (kopienas iekšienē tās ir definētas), tai ir/ veidojas sava vizuālā un saturiskā identitāte, kas tiek izmantota mārketinga materiālos.

Ētiskās:

        Kopienas tūrisma produkta veidotāji savā darbībā par prioritārām atzīst  vietas attīstības un kopienas saliedētības intereses – kopēju labumu. Tūrisma produktu  veidotāji darbojas savstarpēji papildinoši, respektējot katra iesaistītā cilvēka pienesumu;

        Katras kopienas līderis/līderi pārzina pārējo Sadarbības tīklā iesaistīto kopienu piedāvājumus, sniedz par tiem informāciju gan tūristiem, gan potenciālajiem sadarbības partneriem;

        Plānojot plašākus pasākumus, akcijas, projektus, iespēju robežās to norises saskaņo ar pārējiem Sadarbības tīkla dalībniekiem, tādējādi mazinot konkurenci un sekmējot līdzsvarotu Sadarbības tīkla attīstību.

    Tāpat ir definētas minimālās infrastruktūras un servisa prasības, kas nepieciešamas tūrisma pakalpojumu sniegšanai:

        Kopienā ir viena koordinējošā persona, kas sniedz informāciju par visiem pieejamajiem servisiem. Tai skaitā – par kopienai tuvākajiem servisa punktiem, ja konkrētais pakalpojums netiek nodrošināts uz vietas;

        Kopienas tūrisma objekts/objekti  nodrošina viesiem pirmās palīdzības aptieciņu, roku mazgāšanas iespējas un tualetes, dzeramo ūdeni;

        Kopienā ir vietējais gids/gidi.

Kopienu sadarbības tīklā var iesaistīties jebkura juridiska vai fiziska persona, to apvienība, ja  tās darbība atbilst šādiem kritērijiem:

Kritēriji

 

Kritērijs

 

 

Ģeogrāfiskie

 

 

Kopiena atrodas Sēlijas vēsturiskās zemes teritorijā

Būtisks

 

Tā pārstāv viensētu grupu, skrajciemu, ciematu, mazpilsētu

Būtisks

 

Infrastruktūra, serviss un pakalpojumi

 

 

Kopiena tūrisma informācijā, kas paredzēta centralizētai izplatīšanai norāda:

Precīzas GPS koordinātas uz objektiem;

Vienas koordinējošās personas kontaktinformāciju (telefonu, e-pasta adresi);

Visu objektu un piedāvāto pakalpojumu aprakstu;

Kvalitatīvas digitālās fotogrāfijas (min. – 800 x 800 pikseļi);

Apraksta sakaru pieejamību (mobilais pārklājums);

Raksturo piebraucamo ceļu stāvokli.

Būtisks

 

Ja kopienā netiek sniegti ēdināšanas pakalpojumi, kopiena spēj atrisināt ēdināšanas jautājumus, ja apmeklētāji Kopienā uzturas 4 vai vairāk stundas

Būtisks

 

Ja kopiena nenodrošina nakšņošanas iespējas, kopiena spēj atrisināt nakšņošanas jautājumus – ieteikt tuvākās naktsmītnes, aprakstīt nakšņošanas apstākļus, izsniegt kontaktinformāciju

Ieteicams

 

Katrā no Kopienas objektiem ir pieejama pirmās palīdzības aptieciņa

Būtisks

 

Kopienas objektos ir pieejamas tualetes, roku mazgāšanas vietas, dzeramais ūdens

Būtisks

 

Kopienā ir vietējais gids

Ieteicams

 

Kopiena piedāvā uz vietas ražotus suvenīrus

Ieteicams

 

Kopiena izplata tūrisma informāciju par citām Sēlijas kopienām

Būtisks

 

Sociālie un organizatoriskie

 

 

Tūrisma produkts ir atvērts kopienas iedzīvotājiem.  Tā  izveidošanā un uzturēšanā ir aktīvi iesaistīti kopienas iedzīvotāji

Būtisks

 

Kopienā ir līderis/līderi,  kurš/kuri pārzina kopējo informāciju par norisēm, nodrošina saņemtās informācijas izplatību, sniedz atbalstu iesaistītajiem dalībniekiem

Būtisks

 

Kopienā ir nodrošināta sadarbība starp dažādām iedzīvotāju grupām un organizatoriskajām struktūrām (NVO, individuālie pakalpojumu sniedzēji, pašvaldības iestādes, zemnieku saimniecības, u.c.)

Ieteicams

 

Kopienas iedzīvotāji tiešā veidā saista šo tūrisma produktu ar savas apdzīvotās vietas atpazīstamību, lepojas ar to

Ieteicams

 

Kopienas tūrisma produkta sniedzēji aktīvi iesaistās Sadarbības tīkla kopējās akcijās, pasākumos, kampaņās

Būtisks

 

Kopienas iespēju robežās atbalsta kopīgos sadarbības tīkla pasākumus ar brīvprātīgo darbu, infrastruktūru, sadarbības partneru loku, finanšu līdzekļiem.

Ieteicams

 

Kultūrvēsturiskie

 

 

Kopienai ir kopīga kultūrvēsturiskā telpa, kopiena spēj nosaukt šīs telpas atšķirības (kopienas iekšienē tās ir definētas)

Būtisks

 

Kopienas pakalpojumos iekļautas vietējās kultūrvēstures komponentes – stāstījums, ēdienkarte, objekts/i, valoda, tērpi, tradīcijas u.c.

Ieteicams

 

Kopiena apzinās un identificē sevi kā vēsturiskās zemes – Sēlijas daļu. Kopiena pārzin Sēlijas kā vēsturiskās zemes vēsturi, robežas, identitātes pamatus

Būtisks

 

Kopienai ir izstrādāta vizuālā un saturiskā identitāte (īsas, kodolīgas definīcijas veidā), tā tiek izmantota mārketinga pasākumos un materiālos

Ieteicams

 

Ētiskie

 

 

Kopienas tūrisma produkta veidotāji savā darbībā par prioritārām atzīst  vietas attīstības un kopienas saliedētības intereses – kopēju labumu.

Būtisks

 

Kopienas tūrisma produktu  veidotāji darbojas savstarpēji papildinoši, respektējot katra iesaistītā cilvēka pienesumu.

Ieteicams

 

Katras kopienas līderis/līderi pārzina pārējo Sadarbības tīklā iesaistīto kopienu piedāvājumus, sniedz par tiem informāciju gan tūristiem, gan potenciālajiem sadarbības partneriem

Būtisks

 

Piesaistot ārējo pakalpojumu sniedzēju, prioritāri izvēlas to no citas Sadarbības tīklā iesaistītās kopienas, ja vien tas ir iespējams

Būtisks

 

Iekšējā un ārējā komunikācijā respektē kopējās Sadarbības tīkla un visu tā dalībnieku intereses

Būtisks

 

Plānojot plašākus pasākumus, akcijas, projektus, iespēju robežās to norises saskaņo ar pārējiem Sadarbības tīkla dalībniekiem, tādējādi mazinot konkurenci un sekmējot līdzsvarotu Sadarbības tīkla attīstību

Ieteicams

Informācija sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas budžeta līdzekļiem. Par ieraksta saturu atbild Sēlijas salas.

Lai iesaistītos  kopienu sadarbības tīklā „Sēlijas salas”, kopienas pārstāvis iesniedz „Sēlijas salu” valdei iestāšanās anketu. Anketa iesniedzama elektroniski, nosūtot to uz e-pastu:  info@selija.com, ar norādi „Iestāšanās anketa” . Anketai ieteicams iespēju robežās pievienot fotogrāfijas, papildus materiālus, saites uz publikācijām.

Iestāšanās pieteikums tiek izvērtēts 30 kalendāro dienu laikā, to izvērtē „Sēlijas salu” vadības grupa. Vadības grupa var pieņemt 3 veidu lēmumus par kopienas uzņemšanu:

 • Pozitīvs lēmums. Kopiena tiek uzņemta sadarbības tīklā „Sēlijas salas” asociētā biedra statusā, tā kļūst par „Sēlijas salu”;
 • Motivējošs lēmums. Kopienas uzņemšana tiek atlikta pamatotu iemeslu dēļ. Šai gadījumā tiek sagatavoti ieteikumi, noskaidrotas kopienas vēlmes un iespējas sava piedāvājuma uzlabošanā. Ja tās ir samērojamas ar sadarbības tīkla izvirzīto standartu sasniegšanu, tad kopienai tiek sniegts konsultatīvais atbalsts, tā tiek iesaistīta projektos, pasākumos, sadarbības aktivitātēs. Ne ātrāk kā 12 mēnešu laikā pēc pirmā pieteikuma iesniegšanas šai kopienai ir tiesības sniegt atkārtotu pieteikumu;
 • Negatīvs lēmums. Kopienas pieteikums tiek noraidīts, norādot iemeslus, kas liedz pieņemt pozitīvu vai motivējošu lēmumu. Arī šai gadījumā kopienai ir tiesības sniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā 12 mēnešu laikā pēc pirmā pieteikuma iesniegšanas.

Lēmums kopienai tiek izsūtīts elektroniski.

Vai var  kļūt par Kopienu sadarbības tīkla „Sēlijas salas”  asociēto biedru, ja kopiena atbilst visiem kritērijiem, taču nedarbojas  Sēlijas vēsturiskās zemes teritorijā?

Jā, tas ir iespējams. Kopienām, kas darbojas ārpus Sēlijas vēsturiskās zemes, ir iespējams iegūt  asociētā biedra statusu un nosaukumu  „Peldošā sala”.

Lēmumu pieņemšanas nosacījumi šīm Kopienām ir identiski ar Sēlijas vēsturiskās zemes kopienām. Iestāšanās anketas motivācijas sadaļa šai gadījumā izvēršama plašāk, pamatojot vēlmi iesaistīties tieši Sēlijas kopienu sadarbības tīklā.

Uzņemot „Peldošo salu”,  tiek izskatīti abpusēji labvēlīgākie sadarbības veidi, tie tiek atrunāti individuāli, ņemot vērā kopienas atrašanās vietu un specifiku.

Informācija sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas budžeta līdzekļiem. Par ieraksta saturu atbild Sēlijas salas.

Kopienu sadarbības tīkls (turpmāk KST) piedāvā „Salām”  šādus atbalsta pasākumus:

Kopēja informatīvā telpa un informācijas aprite:

 • KST “Sēlijas salas” nodrošina asociētajiem biedriem vienotu, centralizētu, kā arī savstarpēju (tīklošanās) informācijas apriti un kopējo informatīvo telpu, mērķētu kopienu vajadzībām – informatīvo izdevumu; asociētajiem biedriem ar vienlīdzīgām iespējām izmantojamus (bet ne apsaimniekojamus un administrējamus) kopējus sociālo tīklu kontus Twitter, YouTube  un Facebook; svarīgāko kopienu aktivitāšu un sabiedrībai nozīmīgu projektu atspoguļojumu interneta vietnē selija.com, sadaļā Sēlijas salas;
 • KST “Sēlijas salas” nodrošina saziņas lietotnē Whatsapp informatīvo grupu asociēto biedru priekšrocībām un iespējām, pirms tās tiek publicētas citviet;
 • KST “Sēlijas salas” nodrošina kopienu kontaktu datubāzes akumulēšanu un iespēju asociētajiem biedriem pieprasīt informāciju no šīs datubāzes, pamatojot nepieciešamību.

Kopienas – asociētā biedra un tajā pieejamo pakalpojumu, pasākumu un iniciatīvu popularizēšana:

 • KST “Sēlijas salas” rūpējas par ikkatra asociētā biedra – kopienas – darbības popularizēšanu un labās slavas vairošanu publiskos vai kultūras pasākumos, semināros, medijos reģionālā un valstiskā mērogā.
 • KST “Sēlijas salas” ikvienā savā iniciatīvā, kurā tas iespējams, iesaista asociētos biedrus kā dalībniekus, sniedzot tiem iespēju izteikties un stāstīt par savu kopienu plašākai publikai.
 • Asociētie biedri tiek aicināti iesniegt aktualitāšu informāciju kopēju Sēlijas teritorijas pasākumu kalendāru veidošanai.
 • KST “Sēlijas salas” apkopo labās kopienu prakses un iespēju gadījumā iekļauj asociēto biedru kopienas drukas materiālos, viedokļu rakstos kā arī citā informācijā, kas tiek publiskota ar mērķi popularizēt dzīvi laukos un aktivizēt lauku kopienas.

Prioritārs statuss iesaistei plašākos, Sēlijas teritoriju aptverošos projektos un pasākumos:

 • Asociētajiem biedriem ir priekšroka dalībai kā partnerim, pakalpojuma sniedzējam vai dalībniekam ikvienā no projektiem, kuru īsteno KST “Sēlijas salas”.
 • Asociētajiem biedriem ir priekšroka dalībai kā partnerim, pakalpojuma sniedzējam vai dalībniekam ikvienā no iniciatīvām, kuru koordinē KST “Sēlijas salas”.

Konsultācijas un mentorings:

 • KST “Sēlijas salas” asociētajiem biedriem sniedz konsultatīvu atbalstu finanšu līdzekļu piesaistē (projektu uzsaukumu kārtas, piemērotas programmas izvēle, projektu sagatavošana, projektu administrēšana).
 • KST “Sēlijas salas” asociētajiem biedriem nodrošina konsultatīvu un praktisku atbalstu problēmsituāciju risināšanā ar pašvaldībām.
 • Asociētie biedri var vērsties KST “Sēlijas salas” ar kopienai svarīga specifiska atbalsta nepieciešamību, lai kopīgi meklētu risinājumu konkrētajam izaicinājumam (speciālista konsultācijas, kopienas identitātes veidošana, krīzes situācija kopienas iekšienē).

Prioritārs statuss interneta vietnē www.selija.com:

 • Asociētajiem biedriem KST “Sēlijas salas” nodrošina šo kopienu iniciatīvu oficiālo publicitāti (preses relīzes, projektu publikācijas, svarīgu vietējo akciju vai pasākumu informāciju) interneta vietnē selija.com, ar nosacījumu, ka informāciju un tās satura izveidi nodrošina pats asociētais biedrs.

Vienots stratēģisks Sēlijas teritorijas redzējums un uz mērķi virzītu darbību koordinēšana:

 • Asociētajiem biedriem, darbojoties KST “Sēlijas salas”, tiek piedāvāts piedalīties vienotas Sēlijas vēsturiskās zemes veidošanā, būt daļai no kopējā Sēlijas labā tēla ceļā uz Viedo reģionu.

Informācija sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas budžeta līdzekļiem. Par ieraksta saturu atbild Sēlijas salas.

Biedrība “Kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas””
“Klāvdruvas”, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5229
Vienotais reģistrācijas Nr. 40008305757
Banka: A/S Swedbank, HABALV22
Konta Nr. LV02HABA0551050573065

Dzīvās salas Jēkabpils novadā

2021. gada vasarā un rudenī apciemotas 4 aktīvās kopienas Jēkabpils novadā: Kaldabruņa, Dignāja, Leimaņi un Zasa. Visas šīs kopienas ir sadarbības tīkla “Sēlijas salas” aktīvas dalībnieces. Projekta ietvaros publicēti 4 video.

Projekts “Dzīvās salas Jēkabpils novadā” 2021. gadā īstenots ar Jēkabpils novada pašvaldības finansiālu atbalstu. Projektu īstenoja biedrība “Kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas””.

Sēlijas vēsturiskās zemes ģerbonis

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu demokrātijas procesu un iesaistītu pēc iespējas plašāku sabiedrību Sēlijas ģerboņa izveidē, “Sēlijas salas” īsteno plaša mēroga Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstītu projektu ar mērķi noskaidrot Sēlijas iedzīvotāju viedokli ģerboņa piedāvājumā.

Projekts “Sēlijas vēsturiskās zemes ģerbonis” tiek īstenots līdz 2021. gada 31. augustam. Tā kopējais finansējums ir 9960,96 €. Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021. gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmas “Demokrātijas kultūra” ietvaros, projekta līgums Nr. AIF/2020/R/26. Par materiāla saturu atbildīgs ir Kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas”. Plašāk šeit.

Sēlijas salas – informācijas un sabiedroto tīkls.

Lai stiprinātu iedzīvotāju sadarbību un attīstītu vienotu informatīvo telpu Sēlijā, kopienu sadarbības tīkls īsteno projektu “Sēlijas salas – informācijas un sabiedroto tīkls”.

Projekts “Sēlijas salas – informācijas un sabiedroto tīkls”, projekta numurs 2022.LV/NVOF/MIC/035/28, tiek īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Tā kopējās izmaksas 9379,00 €. Projekts tiek īstenots Sēlijas vēsturiskās zemes robežās līdz 2022. gada 30. oktobrim. Plašāk šeit.

Mājaslapas selija.com satura pilnveidošana

2022. gada aktīvajā tūrisma sezonā Sēlijas kopienu un tūrisma portāls papildināts ar 41 Sēlijas un Jēkabpils novada tūrisma objekta fotogrāfijām, aprakstiem, objektu koordinātām, kontaktiem un citu informāciju. Finansējums fotogrāfiem un aprakstu veidotājiem deva iespēju doties vasaras foto ekspedīcijās, lai no jauna atklātu kopumā 41 tūrisma objektu Sēlijā.

Aktivitātes 2022. gadā ar Jēkabpils novada pašvaldības finansiālu atbalstu īstenoja biedrība “Kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas””. Projekts “Mājaslapas www.selija.com satura pilnveidošana” un Jēkabpils novada pašvaldības finansējuma piešķīrums ar lēmumu 15.02.2022 Nr. 2.5-11/22/191.

E-pasts: info@selija.com

FACEBOOK: Sēlijas salas
YOUTUBE: Sēlijas salas
INSTAGRAM: @selijas.salas
Twitter: @selijassalas

Projekti