Sēlijas austrumos realizēts semināru cikls vietējo kopienu stiprināšanai

Skat;ijumu skaits:
547

Publicēšanas datums: 20/01/2021
Sēlijas austrumos realizēts semināru cikls vietējo kopienu stiprināšanai

Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” Sēlijas austrumos īstenojusi projektu “Latgale. Sēlija. Latvija. ”, kas realizēts British Council Latvia “People to People Engagement” programmas ietvaros.

Projekta ietvaros 2020. gada rudenī organizēti semināri piecās dažādās Sēlijas austrumu kopienās –Skrudalienā, Salienā, Demenē, Medumos un Birkineļos. Visas šīs kopienas raksturo daudznacionāls un daudzkonfesionāls iedzīvotāju sastāvs, līdz ar to salīdzinoši vāja sēliskā pašapziņa, taču pilnīgi noteikti izteikts patriotisms pret Latviju.

Tikšanās ar vietējiem kopienu iedzīvotajiem mērķis – Sēlijas austrumu daļas kopienu aktivizēšana, veidojot vienotu reģionālo identitāti, kas respektē daudznacionālu sabiedrību un atšķirīgas sociālās dzīves realitātes. Projekta gaitā kopienas tika informētas par dažādām iespējām savu vietējo ideju realizācijai. Notika apmācības un diskusijas grupās, savu resursu atpazīšana un analīze.

Tikšanās izgaismoja aktuālās problēmas mazajās lauku kopienās – trūkst satikšanās un viedokļu apmaiņas iespēju, kopīgu pasākumu trūkums rada vientulības sajūtu attālajās apdzīvotajās vietās. To pastiprina aizspriedumi, ka cittautieši, kas veido iedzīvotāju vairākumu Sēlijas austrumos, nav ieinteresēti pasākumos latviešu valodā vai norisēs, kas paredzētas lokālās identitātes apzināšanai.

Pēc tikšanās ar Salienas iedzīvotājiem viena no projekta lektorēm un kopienas resurus kartes izstrādātāja Ieva Jātniece atklāj: “Saliena jeb Červonka bija līdz šim lielākais izaicinājums. Červonkas pilī uz semināru pulcējās pagasta ilgstošie bezdarbnieki, kā arī daži pašvaldības darbinieki – jaunatnes lietu speciāliste, sociālā darbiniece, pagasta pārvaldniece. Greznās telpas ārkārtīgi asi kontrastēja ar pasākuma apmeklētāju kopu. Ne mazāku kontrastu veidoja šīs kopienas iedzīvotāju dziļā mīlestība pret savu ciemu un latviešu valodas pieticīgās zināšanas. Bet tomēr mums izdevās uzzināt kopienas galveno vēlēšanos – pilnvērtīgi pārveidot Červonkas pili par tūrisma objektu.”

Visas sarunas kopienās parādīja tiešas, ieinteresētas un atbilstošas komunikācijas trūkumu par “lielajiem jautājumiem” – plānošanu, pašvaldības budžeta izlietojumu, pilsonisko līdzdalību. Arī mazākajās kopienās dzīvojošajiem ir nepieciešamība pēc loģiskiem skaidrojumiem par procesiem, respektējot katra cilvēka un katras mazās kopienas vajadzības.

Šīs tikšanās ir ļāvušas iepazīt esošās kopienas un nākotnē plānots tās iesaistīt sadarbības tīklā “Sēlijas salas”, kas īpaši būtiski gaidāmās administratīvi teritoriālās reformas kontekstā. Kopīgais tīkls būs jauna platforma reģionālās un nacionālās identitātes veidošanai un pilsoniskās sabiedrības komponenšu stiprināšanai apdzīvotajās vietās.

 

54321
(0 votes. Average 0 of 5)